Статут

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.             Херсонський ясла-сад № 83 комбінованого типу Херсонської міської ради (далі – ясла-сад), заснований на комунальній формі власності.

1.2.             Юридична адреса ясел-саду № 83:

73021, Херсонська область, місто Херсон, Комсомольський район, вулиця генерала Дорофеєва, будинок №22-А, телефон 27-21-40, 27-49-54.

1.3.             Власником ясел-саду є територіальна громада міста Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради здійснює фінансування ясел-саду, його матеріально–технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.             Ясла-сад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.5.             Ясла-сад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, може мати самостійний баланс.

1.6.             Головною метою ясел-саду є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку, забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-розвивальною роботою.

1.7.             Діяльність ясел-саду направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; усунення та корекцію мовленнєвих порушень у дітей.

1.8.             Ясла-сад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність вмежах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням і даним Статутом.

1.9.             Ясла-сад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

¨                     реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

¨                     забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

¨                     дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.        Ясла-сад має право:

¨                     проходити в установленому порядку державну атестацію;

¨                     визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради;

¨                     визначати варіативну частину робочого навчального плану;

¨                     в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчально-виховні плани ;

¨                     спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

¨                     бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством України та власним Статутом;

¨                     отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

¨                     залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному чинним законодавством України.

1.11.        Взаємовідносини між яслами-садом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЯСЕЛ-САДА

2.1.    Ясла-сад розрахований на 240 місць.

2.2.    У яслах-саду функціонують групи:

¨          загального розвитку;

¨          спеціальні (для дітей з порушенням мовлення).

2.3.    Групи комплектуються за віковими ознаками, з урахуванням характеру і рівня мовленнєвого недорозвинення – для спеціальних груп.

2.4.    Ясла-сад має групи з денним перебування дітей з режимом роботи 10 годин, 10,5 годин, 12 годин.

2.5.    Прийом дітей до ясел-саду здійснює завідувач протягом календарного року при наявності вільних місць. Для зарахування дитини у ясла-сад необхідно надати:

¨            медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

¨            медичну довідку про епідеміологічне оточення;

¨            свідоцтво про народження дитини;

¨            документи для встановлення батьківської плати;

¨            заяву батьків або осіб які їх замінюють.

Для зарахування до спеціальної групи додатково:

¨            висновок психолого-медико-педагогічної консультації при управлінні освіти;

¨            направлення управління освіти Херсонської міської ради.

2.6.    За дитиною зберігається місце у яслах-садові у разі:

¨             її хвороби,

¨            карантину,

¨            санаторного лікування,

¨            на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,

¨            75 днів у літній період.

2.7.    Відрахування дітей із ясел-саду може здійснюватися:

¨            за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

¨            на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі цього типу;

¨            у разі несплати батьками або особами, які їх замінюють плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;

¨            коли дитина без поважних причин не відвідує ясла-сад  більше місяця.

2.8.    Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини становить 10 календарних днів.

 

 1. РЕЖИМ РОБОТИ ЯСЕЛ-САДУ

3.1.    Ясла-сад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя та святкові.

3.2.    Щоденний графік роботи груп ясел-саду:

з 7.00 години до 17.00 години

з 7.00 години до 17.30 години

з 6.30 години до 18.30 години (чергова група)

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЯСЛАХ-САДОВІ

4.1.    Навчальний рік у яслах-садові починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у яслах-садові проводиться оздоровлення дітей.

4.2.    Ясла-сад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.    План роботи ясел-саду схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем ясел-саду і погоджується з управлінням освіти Херсонської міської ради. План на оздоровчий період додатково з міською санітарно-епідеміологічною службою.

4.4.    У яслах-садові визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5.    Навчально-виховний процес у яслах-садові здійснюється за Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей.

4.6.    Ясла-сад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:

¨          художньо-естетичний;

¨          фізкультурно-оздоровчий;

¨          морально-етичний;

¨          мовленнєвий.

4.7.    Ясла-сад надає додаткові освітні послуги на підставі угод відповідно до чинного законодавства України.

4.8.    Відмова батьків, або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з ясел-саду.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ЯСЛАХ-САДОВІ

5.1.    Організація харчування здійснюється згідно вимог чинного законодавства.

5.2.     В яслах-садку встановлено триразове харчування. У літній оздоровчий період вводиться ІІ сніданок.

5.3.    Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та завідувача ясел-саду.

 

 1. МЕДИЧНЕ ОСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ В ЯСЛАХ-САДОВІ

6.1.    Медичне обслуговування дітей ясел-саду здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до його штату та територіального закладу охорони здоров’я.

6.2.    Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.    Ясла-сад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1.     Учасниками навчально-виховного процесу в ясел-саду є:

¨            діти;

¨            завідувач;

¨            педагогічні працівники;

¨            медичні працівники;

¨            помічники вихователів;

¨            батьки або особи, які їх замінюють;

¨            фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.    3а успіхи в роботі встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення.

7.3.     Права дитини у сфері дошкільної освіти:

¨            безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

¨            захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

¨            захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

¨            здоровий спосіб життя.

7.4.    Права батьків або осіб, які їх замінюють:

¨            обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

¨            звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

¨            брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

¨            відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

¨            захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

¨            інші права, що не суперечать законодавству України.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

¨            вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі до 15-го числа поточного місяця;

¨            своєчасно повідомляти ясла-сад про можливість відсутності або хвороби дитини;

¨            слідкувати за станом здоров’я дитини та за її зовнішнім виглядом;

¨            приводити і забирати дитину відповідно до режиму групи, у разі, якщо батьки забирають дитину раніше встановленого часу, вони повинні зробити відповідний запис у зошиті руху дітей протягом дня;

¨            при можливому затриманні дитини заздалегідь повідомляти про це вихователя відповідної групи або медичного працівника закладу;

¨            напередодні повідомити ясла-сад про вихід дитини після хвороби;

¨            в разі невідвідування дитиною ясла-сада протягом 3–х днів, батьки зобов’язані надати довідку про стан здоров’я дитини.

7.5.    На посаду педагогічного працівника ясел-саду приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6.    Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.

7.7.    Педагогічні працівники мають право:

¨            на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

¨            брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

¨            на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

¨            проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

¨            вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

¨            на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

¨            об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

¨            на захист професійної честі та власної гідності;

¨            інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.    Інші працівники мають право:

¨            брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

¨            вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

¨            на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

¨            об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

¨            на захист професійної честі та власної гідності;

¨            інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9.    Працівники зобов’язані:

¨            виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

¨            дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

¨            забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

¨            виконувати накази, рекомендації та вказівки керівництва;

¨            брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури (для педагогів);

¨            інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10.                      Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до ясел-саду завідувачем. Педагогічні працівники можуть бути призначеними й на умовах контракту.

7.11.                      Працівники ясел-саду несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.12.                      Працівники закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

7.13.                      Педагогічні працівники ясел-саду підлягають атестації яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14.                      Працівники ясел-саду, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ЯСЛАМИ-САДОМ

8.1.    Управління яслами-садом здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

8.2.    Безпосереднє керівництво роботою ясел-саду здійснює його завідувач, що призначається та звільняється з посади управлінням освіти Херсонської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

Завідувачем ясел-саду може бути призначена особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, та стан здоров’я, якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Завідувач ясел-саду:

¨            відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

¨            здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

¨            від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

¨            розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

¨            приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ясел-саду;

¨            видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

¨            контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

¨            затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

¨            забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

¨            контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

¨            підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

¨            організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

¨            щороку звітує про навчально-виховну, методичну, фінансово-господарську діяльність закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3.    Постійно діючий колегіальний орган у яслах-садові – Педагогічна рада.

До складу Педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники та інші спеціалісти, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

Головою Педагогічної ради є завідувач ясла-садом.

Педагогічна рада закладу:

¨            розглядає питання навчально-виховного процесу в яслах-садові та приймає відповідні рішення;

¨            організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічної досвіду;

¨            приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота Педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ясел-саду.

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

8.4.    Органом громадського самоврядування ясел-саду є Загальні збори колективу закладу та батьків, або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

¨            приймають Статут, зміни і доповнення;

¨            обирають Раду ясел-саду, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

¨            заслуховують звіт завідувача ясел-саду, голови Ради ясел-саду з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

¨            розглядають питання навчально-виховної роботи, методичної та фінансово-господарської діяльності ясел-саду;

¨            затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ясел-саду.

8.5.    У період між загальними зборами діє Рада ясел-саду, що обирається на загальних зборах, до її складу пропорційно обираються представники від педагогічного колективу і батьків, або осіб, що їх замінюють.

Кількість засідань Ради ясел-саду призначається за потребою.

Засідання Ради ясел-саду є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рада ясел-саду організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо матеріального та морального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6.    У яслах-садові може діяти Піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ясел-саду.

Піклувальна рада створюється за рішенням Загальних зборів або Ради ясел-саду. Члени Піклувальної ради обираються на загальних зборах ясел-саду і працюють на громадських засадах. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями Піклувальної ради є:

¨            співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у яслах-садові;

¨            сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно- спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази ясел-садка;

¨            сприяння залученню додаткових джерел фінансування ясел-саду;

¨            сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

¨            організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників ясел-саду;

¨            стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

¨            всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та яслами-садом;

¨            сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

9.1.         Матеріально-технічна база ясел-саду включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено  у балансі ясел-саду.

9.2.         Майно ясел-саду є власністю територіальної громади міста і закріплено за нею на праві оперативного управління відповідно до діючого законодавства.

9.3.         Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ясел-садка проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки завдані яслам-садові внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства.

9.4.         Ясла-сад, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.5.         Відповідно до рішення Херсонської міської ради від 31.03.2005 року за №772 ясла-сад є постійним користувачем земельної ділянки площею 0,9424 га.

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1.                      Джерелами фінансування ясел-саду є кошти:

¨            міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

¨            батьків або осіб, які їх замінюють;

¨            добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2.                      Ясла-сад за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради має право:

¨            придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

¨            отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

¨            здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3.                       Статистична звітність про діяльність ясел-саду здійснюється відповідно до законодавства.

10.4.                      Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку ясел-саду визначається чинним законодавством. За рішенням Власника закладу бухгалтерський облік здійснюється  централізованою бухгалтерією управління освіти.

 

 1. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

11.1.                      Ясла-сад за наявності належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

11.2.                      Ясла-сад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЯСЕЛ-САДУ

12.1.                      Основною формою контролю за діяльністю ясел-саду є державна атестація, що проводиться раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

12.2.                      Контроль за дотриманням яслами-садом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів та управлінням освіти Херсонської міської ради.

12.3.                      Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

 

 1. РЕОРГАНІЗАЩЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЯСЕЛ-САДУ

13.1.                      Рішення про реорганізацію або ліквідацію ясел-саду приймає Власник. Реорганізація ясел-саду відбувається шляхом злиття, поєднання, поділу, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною рішенням Власника, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління яслами-садом.

13.2.                      Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ясел-саду, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс.

 

13.3.                      У випадку реорганізації права та зобов’язання ясел-саду переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.